Obchodné podmienky

prevádzkovateľ:

Milan Michalko - Single.Town

Karpatské námestie 10A

Bratislava-Rača

IČO : 51062003


Vítajte v našom online obchode! Náš obchod vám ponúka svoje služby v súlade s nasledujúcimi podmienkami. Ak navštevujete náš online obchod alebo v ňom realizujete nakupy, beriete na vedomie a akceptujete nami stanovené obchodné podmienky, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou SR.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov sa vykonáva v zmysle bezpečnostnej smernice vydanej firmou v zmysle § 16, ods.6 Zákona c.428/2002 Z.z.

Podmienky elektronickej komunikácie

Naša vzájomná elektronická komunikácia začína okamihom Vášho navštívenia online obchodu alebo zaslaním emailu. Kontaktom s nami alebo registáciou súhlasíte s príjímaním elektronickej komunikácie z našej strany. Zaroveň súhlasíte, že všetky zmluvy, dohody, upozornenia, oznamy a ostatné komunikačné pomôcky, ktoré vám poskytujeme elektronicky, vyhovujú všetkým požiadavkam, ktoré vyžaduje písomná komunikácia.

Váš členský účet

Ak používate túto stránku, ste zodpovedný za dodržiavanie dôvernosti o vašom účte a hesle a prijimate zodpovednosť za všetky aktivity, ktoré sa dejú pod vašim účtom alebo heslom. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť službu, ukončiť, alebo vymazať obsah, alebo diskrétne vymazať objednávky.

Nebezpečenstvo straty

Riziko zo straty tovaru prechádza na vás až po dodávke.

Realizovanie objednávky

Na zaklade elektronickych objednavok kupujuceho sa realizuju jednotlivé kupne zmluvy. Pre akceptaciu objednavky predavajucim je potrebné, aby bola zadaná cez našu internetovú stránku. Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje kupujúcemu druh, cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Lehota počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke vrátane ceny je 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

Spôsob platby

-V hotovosti pri prevzati
-Prevodom, alebo vkladom na ucet
-Splatkové systémy Quatro, Home credit


Dodanie tovaru

-Osobné prevzatie v sklade
-Kuriérska sluzba (dodanie do 24 hodin v prac.dnoch)


Pôvod notebookov

 Všetky notebooky pochádzajú z oficiálnej slovenskej distribúcie, majú slovenskú klávesnicu aj Windows. Notebooky sú originál zabalené od HP, sú nepoužívané, nepredávame second hand notebooky.

Všetky notebooky sú kúpené od HP  v rámci výpredaja notebookov z nepredaných skladových zásob  ( re-marketing - opakovaný predaj - notebooky ktoré sa nepredajú sú ponúkané znovu so zľavou) alebo priamo od autorizovaného importéra/distribútora HP v SR.

Všetky notebooky sú prelepené originál nálepkami od výrobcu, aby ste mali istotu, že ich nikto neotváral. 

Záruka


Pri všetkých notebookoch z našej ponuky platí záruka minimálne 3 roky, pri niektorých notebookoch je možné rozšíriť záruku na 4, alebo 5 rokov za príplatok uvedený pri notebooku. Záruku kupujúci uplatňuje v autorizovanom servisnom stredisku HP, prepravu na reklamáciu aj spať hradi HP.

Ceny produktov

Ceny produktov sú uvedené na stránke. Doprava je poskytovaná zdarma.

Čo je už zahrnuté v cene počítačov a notebookov:

V cene počítačov a notebookov je už zahrnutý Word a Excel na neobmedzenú dobu.  

3 darčekové poukazy v hodnote 100 EUR, ktoré môžte použiť pri ďalšom nákupe na našej stránke.

Konfiguračné služby v cene: Niektoré notebooky umožňujeme nakonfigurovať presne podľa Vašich požiadaviek. Pomocou rozbaľovacích šípiek si môžte pri objednávaní vybrať, aká konfigurácia notebooku Vám najviac vyhovuje. Pri zmene konfigurácie na želanie zaplatíte naviac len cenu dokupovaných komponentov, za zmenu konfigurácie (prácu servisného technika) neplatíte.

Lokalizačné služby v cene: Každý PC/notebook štandardne expedujeme lokalizovaný v slovenčine. Na požiadanie túto vieme zmeniť na ktorýkoľvek iný kazyk. Zmena lokalizácie je už zahrnutá v cene.

Doprava je poskytovaná zdarma.


Realizovanie predaja

Prevádzkovateľ obchodu sa zameriava na veľkoobchodný predaj a marketing, a preto si vyhradzuje právo realizovať svoju maloobchodnú činnosť prostredníctvom predajcov. 

Platobné podmienky

Platbu je možné uskutočniť v hotovosti v prípade odberu cez nášho zmluvného partnera, prevodom cez účet, príp. bankovým vkladom, a tiež je možné zaplatiť pri dodaní (COD). Umožňujeme tiež nákup na splátky.

Pravo na odstupenie od zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený spotrebitelom.Spotrebitelovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebitel má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebitelom okamihom, keď spotrebitel alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
• a) tovary objednané spotrebitelom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
• b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
• c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Spotrebitel odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru. Spotrebitel môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v pisomnej  podobe  
. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum dodania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu, dátum. Spotrebitel je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane  záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a to zaslaním kuriérom UPS na adresu ktorú mu predávajúci oznámi mailom. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku ani zásielky ktoré nie sú zaslané kuriérom UPS predávajúci ani nim poverena osoba nepreberá.

Ak spotrebitel odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebitel odstúpil.
Spotrebitel môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebitel zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebitelovi všetky platby, ktoré spotrebitel preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu. Predávajúci však nie je povinný uhradiť spotrebitelovi dodatočné náklady, ak si spotrebitel zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebitel, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 
Platby budú spotrebitelovi vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebitel použil pri platbe predávajúcemu, ak spotrebitel neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebitelovi všetky platby podľa vyssie uvedeneho bodu. týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená spotrebitelovi až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú vo vysie uvedenom bode týchto všeobecných obchodných podmienok.

V prípade, že spotrebitel odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči spotrebitelovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy, spotrebitel znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, rozmerov, objemu, hmotnosti, krehkosti alebo povahy tovaru, od vysky poistenia tovaru pri preprave a vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré spotrebitelom vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR alebo vyssie.

V prípade ak spotrebitel odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu , a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na dialku, spotrebitel bude znášať aj náklady na vrátenie tovaru.

V pripade ze si spotrebitel zvoli inu konfiguraciu ako je zakladna konfiguracia tovaru od vyrobcu, berie na vedomie ze po poskytnuti tejto sluzby-zmene konfiguracie-nebude moct odstupit od zmluvy podla zakona 102/2014. 

V prípade, že spotrebitel nesplní niektorú z povinností uvedených vo vyššie uvedených bodoch týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa vyššie uvedených bodov týchto všeobecných obchodných podmienok spotrebitelovi a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť spotrebitelovi.

Spotrebitel nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je
• a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 
• b) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.
• c)  tovar, ktorého súčasťou je programové vybavenie (vrátane výpočtovej techniky s predinštalovaným softwarom), ktoré spotrebiteľ rozbalil, použil alebo vyslovil súhlas s licenčnými podmienkami;

Tovar vrátený na základe odstúpenia od zmluvy musí byť funkčný, nepoužívaný, v povodnom balení a v stave, aby sa dal predať ako nový. 


Otázky

Dalšie otázky môžu byť nasmerované na náš podporný personál kliknutím na linku “Kontakt” v tomto menu

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, s jeho reklamačným poriadkom a že s týmito súhlasí.

  Loading...