Právo odstúpit od zmluvySpotrebitelovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebitel má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebitelom okamihom, keď spotrebitel alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
• a) tovary objednané spotrebitelom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
• b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
• c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Spotrebitel odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru. Spotrebitel môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v pisomnej  podobe  
. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum dodania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu, dátum. Spotrebitel je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane  záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a to zaslaním kuriérom (nie postou ani postovym kurierom) na adresu ktorú mu predávajúci oznámi mailom. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky poslane poštou, alebo na dobierku ani zásielky ktoré nie sú zaslané kuriérom predávajúci ani nim poverena osoba nepreberá.

Ak spotrebitel odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebitel odstúpil.
Spotrebitel môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebitel zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebitelovi všetky platby, ktoré spotrebitel preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu. Predávajúci však nie je povinný uhradiť spotrebitelovi dodatočné náklady, ak si spotrebitel zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebitel, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
Platby budú spotrebitelovi vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. 
Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebitelovi všetky platby podľa vyssie uvedeneho bodu. týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená spotrebitelovi až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú vo vysie uvedenom bode týchto všeobecných obchodných podmienok.

Spotrebiteľ  podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov  zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy, spotrebitel znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, rozmerov, objemu, hmotnosti, krehkosti alebo povahy tovaru, od vysky poistenia tovaru pri preprave a vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré spotrebitelom vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR alebo vyssie.


V prípade ak spotrebitel odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu , a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na dialku, spotrebitel bude znášať aj náklady na vrátenie tovaru.

V pripade ze si spotrebitel zvoli inu konfiguraciu ako je zakladna konfiguracia tovaru od vyrobcu, berie na vedomie ze po poskytnuti tejto sluzby-zmene konfiguracie-nebude moct odstupit od zmluvy podla zakona 102/2014.

V prípade, že spotrebitel nesplní niektorú z povinností uvedených vo vyššie uvedených bodoch týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa vyššie uvedených bodov týchto všeobecných obchodných podmienok spotrebitelovi a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť spotrebitelovi.

Spotrebitel nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je
• a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
• b) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.
• c)  tovar, ktorého súčasťou je programové vybavenie (vrátane výpočtovej techniky s predinštalovaným softwarom), ktoré spotrebiteľ rozbalil, použil alebo vyslovil súhlas s licenčnými podmienkami;  Loading...